• بهاریه
  • 1 April, 2013 , 8:32 pm
  • آمد بهار و بخت كه عشرت فزا شود        از هر طرف هزار گل فتح وا شود
   گلشن شود نشیمن سلطان نوبهار            چون بهر شاه تخت مرصع بنا شود
   كان زر و جواهر بحر در و گهر             شد جمع تا نشیمن بحر سخا شود
   برگش زمرد است و گلش لعل آبدار         گلزار تخت شه كه بر آب بقا شود
   توران سزد به پادشهی كز سر پری          لعلی به صد هزار بدخشان بها شود
   شد وقت كز نسیم قدوم بهار ملك               در باغ تخت غنچه‌ی یاقوت وا شود
   عید قدم مبارك نوروز مژده داد                كامسال تازه از پی هم فتح‌ها شود
   عید مبارك است كزان پای بخت شاه        چون شاهدان ز خون عدو پرحنا شود
   خاقانی عید آمد و خاقان به یمن خود        هر كار كز خدای بخواهد روا شود

   خاقانی

    • پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
     تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *
    • *
    • *
    • *