• دوم: آثار طراحی معاصر اصفهان
  • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ لغایت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • tarahi-moaser-esfahan-poster