• نمایشگاه نقاشی، شهریار صمصام
  • ۲۰ آذر ۱۳۸۸ لغایت ۲۵ آذر ۱۳۸۸