• نمایشگاه نقاشی – پرستو اسکندری
  • ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ لغایت ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵