• نمایشگاه نقاشی، مژگان رئیسی
  • ۲۲ آبان ۱۳۹۴ لغایت ۲۷ آبان ۱۳۹۴