• نمایشگاه نقاشی، محسن درخشان
  • ۰۱ آبان ۱۳۸۸ لغایت ۰۶ آبان ۱۳۸۸