• نمایشگاه نقاشی، جاوید طباطبایی
  • ۱۰ مهر ۱۳۸۸ لغایت ۱۵ مهر ۱۳۸۸