• آثار طراحی جمعی از هنرمندان اصفهان
  • ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ لغایت ۰۵ اسفند ۱۳۹۴