• نمایشگاه نقاشیخط، حمید رضا قمی نژاد
  • ۲۴ مهر ۱۳۸۸ لغایت ۲۹ مهر ۱۳۸۸