• نمایشگاه گروهی نقاشی
  • ۲۹ آبان ۱۳۹۴ لغایت ۰۴ آذر ۱۳۹۴