• نمایشگاه گروهی نقاشی، مریم مطهری نیا و فرشته شاهانی
  • ۲۷ آذر ۱۳۹۴ لغایت ۰۲ دی ۱۳۹۴