• نمایشگاه نقاشی، داوود منصوری
  • ۲۲ آبان ۱۳۸۸ لغایت ۲۷ آبان ۱۳۸۸