• نمایشگاه نقاشی، اعظم خلفی
  • ۱۸ دی ۱۳۹۴ لغایت ۲۳ دی ۱۳۹۴