• نمایشگاه طراحی، علی قطبی
  • ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ لغایت ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۹