• نمایشگاه نقاشی، عبدالحسین محسنی
  • ۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ لغایت ۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۹