• دو زن – نمایشگاه گروهی نقاشی
  • ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ لغایت ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
  • دو زن: آثار مریم راست قلم و آزیتا مرادخانی به کوشش امیررجایی2-zan-01