• شهرزاد معین
 • شهرزاد معین ۱۳۷۱ اصفهان
  کارشناسی نقاشی سپهر اصفهان
  مدرس هنری فرهنگسرا شهرداری اصفهان

  1- نمایشگاه گروهی طراحی (گروه خط خطی) – گالری خط خطی – سال 89
  2- نمایشگاه گروهی نقاشی دانشجویان دانشگاه سپهر – پل شهرستان – نمایشگاه بین المللی اصفهان – سال 90
  3- نمایشگاه گروهی تصویر سازی و خلاقیت کودکان – سالن شاهین شهر – سال 91
  4- نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم دانشجویان دانشگاه سپهر – پل شهرستان نمایشگاه بین المللی اصفهان – سال 92
  5- نمایشگاه گروهی نقاشی (پرتره) – گالری آپادانا – سال 92
  6- نمایشگاه گروهی نقاشی (گروه پنج خط) – گالری سایان – سال 93
  7- نمایشگاه گروهی آثار کوچک اندازه – حوزه هنری – گالری نقش خانه – سال 93
  8- نمایشگاه گروهی آثار کوچک اندازه – گالری سایان – سال 93