• نرگس عباسی راد
  • نرگس عباسی راد ، متواد 1370 ، کارشناسی نقاشی