• مژگان رئیسی
 • مژگان رئیسی

  نمایشگاه ها:

  نمایشگاه از ۱۳۶۹ به بعد،

  ۲۰  نمایشگاه مشترک و گروهی

  ۷ نمایشگاه انفرادی در اصفهان وتهران

  از  ۱۳۶۸ تاکنون معلم هنرستان هنرهای زیبایی دختران

  و از ۱۳۸۰ تاکنون کار در کارگاه (آرت گالری)