• مداکسیا میرزایانس
  • مداکسیا میرزایانس

    فوق لیسانس  نقاشی از دانشگاه دولتی هنر ارمنستان

    نمایشکاه گروهی در موزه خط اصفهان 2004

    2013 نمایشکاه انفرادی در گالری آپادانا اصفهان