• فرانک یوسفی
  • متولد 1368

    کاردانی گرافینک

    کارشناسی طراحی لباس چاپ

    5 سال سابقه طراحی

    2 سال سابقه مجسه سازی