• عباس مخبر
  • عباس مخبر
    متولد 1332 شیراز
    مترجم و اسطوره شناس

    عنوان های برگزیده از کتاب های عباس مخبر:
    قدرت اسطوره . جهان اسطوره ها . اسطووره های موازی . پیشدرآمدی بر نظریه ی ادبی . راهنمای نظریه ی ادبی معاصر پرسش های زندگی . معنای زندگی . سبک کردن بار سنگین فلسفه.