• شهریار صمصام
  • متولد ۱۳۲۵

    محل زندگی اصفهان