• سپیده مهرگان
 • سپیده مهرگان متولد 1362 آبادان ،ایران

  دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی ،دانشکده هنر و معماری تهران مرکز،ایران

  _شرکت در نمایشگاه گروهی 1382، اهواز

  _ شرکت در نمایشگاه گروهی ،1384، خرمشهر

  _ نمایشگاه انفرادی،نگارخانه بهار،1384، آبادان

  _کسب مقام سوم نقاشی در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی خوزستان، 1384

  _ شرکت در جشنواره عکس استانی دنیای کودکی ،1384، بهبهان

  _ تالیف چهار جلد کتاب کودکان، توسط انتشارات گویا سخن ،1390

  _کسب مقام برتر نقاشی در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی خوزستان،1390

  _ شرکت در دوسالانه ی نقاشی خوزستان ، موزه هنرهای معاصراهواز، 1391

  _شرکت در نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند ، گالری گلستان،1391، تهران

  _ نمایشگاه انفرادی، گالری محسن ،1392، تهران

  شرکت در هفتمین سالانه منتخب نسل نو 1392، تهران _

  _ شرکت در نمایشگاه عکس پرتره،گالری آپادانا 1392، اصفهان

  _ شرکت در نمایشگاه نقاشی پرتره، گالری آپادانا1392، اصفهان

 • سپیده مهرگان – اثر شماره ۷
 • سپیده مهرگان – اثر شماره ۶
 • سپیده مهرگان – اثر شماره ۵
 • سپیده مهرگان – اثر شماره ۴
 • سپیده مهرگان – اثر شماره ۳
 • سپیده مهرگان – اثر شماره ۲