• پروانه سیلانی
 • پروانه سيلاني ، متولد1341 ، اصفهان

  – مدرس طراحي و نقاشي از سال 77
  – عضو انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد
  – عضو انجمن هنرمندان نقاش اصفهان
  – عضو موسسه توسعه هنرهاي تجسمي تهران
  – فعالیت در زمینه پرورش خلاقیت کودکان از سال 80
  – چیدمان و هنرهای مفهومی از سال 85
  – فعالیت در زمینه هنرهای محیطی از سال 88
  – برگزاری 13 نمایشگاه انفرادی و 12 نمایشگاه جمعی در اصفهان و تهران

 • پروانه سیلانی – اثر شماره 25
 • پروانه سیلانی – اثر شماره 24
 • پروانه سیلانی – اثر شماره 23
 • پروانه سیلانی – اثر شماره 22
 • پروانه سیلانی – اثر شماره 21
 • پروانه سیلانی – اثر شماره 20