• مداکسیا میرزایانس
  • مداکسیا میرزایانس

    فوق لیسانس  نقاشی از دانشگاه دولتی هنر ارمنستان

    نمایشکاه گروهی در موزه خط اصفهان 2004

    2013 نمایشکاه انفرادی در گالری آپادانا اصفهان

  • مداکسیا میرزایانس – اثر شماره ۳
  • مداکسیا میرزایانس – اثر شماره ۲
  • مداکسیا میرزایانس – اثر شماره ۱