• ماندانا مغزیان
 • ماندانا مغزيان
  متولد ١٣٥٦، اصفهان
  هنر آموخته ی دانشگاه هنر تهران

 • ماندانا مغزیان – اثر شماره 14
 • ماندانا مغزیان – اثر شماره 14
 • ماندانا مغزیان – اثر شماره 13
 • ماندانا مغزیان – اثر شماره 13
 • ماندانا مغزیان – اثر شماره 12
 • ماندانا مغزیان – اثر شماره 12