• داوود زندیان
  • در سال ۱۹۸۹ به نروژ رفت و تا کنون در آنجا به کار نقاشی مشغول است.

    نمایشگاه های برگزار شده در ایران، فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان، سوئد و نروژ.