• داوود زندیان
 • در سال ۱۹۸۹ به نروژ رفت و تا کنون در آنجا به کار نقاشی مشغول است.

  نمایشگاه های برگزار شده در ایران، فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان، سوئد و نروژ.

   

 • داوود زندیان – اثر شماره ۵۰
 • داوود زندیان – اثر شماره ۴۹
 • داوود زندیان – اثر شماره ۴۸
 • داوود زندیان – اثر شماره ۴۷
 • داوود زندیان – اثر شماره ۴۶
 • داوود زندیان – اثر شماره ۴۵