• بهروز والیانی
 • متولد 1358

  رشته هنری نقاشی

  برپاییی نمایشگاه انفرادی در گالری آپادانا و نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور. شرکت در آرت اکسپوی تهران.

   

 • بهروز والیانی – اثر شماره ۱۸
 • بهروز والیانی – اثر شماره ۱۷
 • بهروز والیانی – اثر شماره ۱۶
 • بهروز والیانی – اثر شماره ۱۵
 • بهروز والیانی – اثر شماره ۱۴
 • بهروز والیانی – اثر شماره ۱۳