• اشکان صانعی
 • متولد ۱۳۶۳ ارومیه

  لیسانس نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان

  دانشجوی فوق لیسانس نقاشی

  دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران

  ۱۳۸۳: نفر برگزیده چهارمین سالانه نقاشی معاصر اصفهان

  ۱۳۸۶: تقدیر شده در سومین جشنواره هنرهای تجسمی تجربی جوان / تهران

 • اشکان صانعی – اثر شماره ۵
 • اشکان صانعی – اثر شماره ۴
 • اشکان صانعی – اثر شماره ۳
 • اشکان صانعی – اثر شماره ۲
 • اشکان صانعی – اثر شماره ۱