• علی میرزایی
 • علی میرزائی

  متولد 1354-اصفهان

  نقاش و مجسمه ساز

  زمستان 1373 نمایشگاه انفرادی نقاشی- گالری شاجانیان- اصفهان

  تابستان 1377 اکسپو نقاشی – گالری الهــه – تهران

  تابستان 1378 نمایشگاه انفرادی طراحی- هنرسرای خورشید- اصفهان

  پائیز 1385 اکسپو مجسمه- هنگ کنگ

  بهار 1390 اجرای پرفورمنس – گالری متن- اصفهان

  زمستان 1390 نمایشگاه انفرادی مجسمه – گالری آپادانا- اصفهان

  بهار 1391 نمایشگاه انفرادی مجسمه– گالری آرته- تهران

  پائیز 1391 نمایشگاه انفرادی طراحی – گالری آپادانا- اصفهان