• عباس مخبر
 • عباس مخبر
  متولد 1332 شیراز
  مترجم و اسطوره شناس

  عنوان های برگزیده از کتاب های عباس مخبر:
  قدرت اسطوره . جهان اسطوره ها . اسطووره های موازی . پیشدرآمدی بر نظریه ی ادبی . راهنمای نظریه ی ادبی معاصر پرسش های زندگی . معنای زندگی . سبک کردن بار سنگین فلسفه.

 • عباس مخبر – اثر شماره ۸
 • عباس مخبر – اثر شماره ۷
 • عباس مخبر – اثر شماره ۶
 • عباس مخبر – اثر شماره ۵
 • عباس مخبر – اثر شماره ۴
 • عباس مخبر – اثر شماره ۳